آموزش ساخت تب در اندروید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

آموزش ساخت تب در اندروید

یکی از ویژگی های برنامه های حرفه ای در اندروید منویی در حالت تب است که می توان با آن ار صفحات بصورت خیلی بهینه استفاده کرد.

استفاده از tabhost
استفاده از tabhost
استفاده از tabhost
استفاده از tabhost

 

برای ساخت تب در اندروید استادیو  از  tabhost استفاده می شود.

که با کشیدن و رها کردن آن در صفحه layout ساخته می شود و ترکیب زیر را ذارد.

  <TabHost
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/tabHost"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_weight="0.03">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:orientation="vertical">

      <TabWidget
        android:id="@android:id/tabs"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"></TabWidget>

      <FrameLayout
        android:id="@android:id/tabcontent"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <LinearLayout
          android:id="@+id/linearLayout"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:orientation="vertical">
          <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:text="@string/formul"
            android:background="@color/menu4"
            />

        </LinearLayout>

        <LinearLayout
          android:id="@+id/linearLayout2"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:orientation="vertical">
          <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:text="@string/aboutapp"
            android:background="@color/menu4"
            />
        </LinearLayout>

        <LinearLayout
          android:id="@+id/linearLayout3"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:orientation="vertical">

          <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:text="@string/best"
            android:background="@color/menu4"
            />
        </LinearLayout>
      </FrameLayout>
    </LinearLayout>
  </TabHost>

 

توجه داشته باشید شما با linearlayout کار دارید و اجزای صفحات را درون آن می گزارید.

و حالا به سراغ کد آن می رویم که بسیار راحت است.

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TabHost;

/**
 * Created by piero on 10/27/16.
 */
public class formul1 extends Activity {

TabHost
  tabHost;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    // TODO Auto-generated method stub
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.formule1);
    
    //معرفی تب هاست
    tabHost = (TabHost) findViewById(R.id.tabHost);
    tabHost.setup();


//افزودن تب ۱
    TabHost.TabSpec spec1=tabHost.newTabSpec("TAB 1");
    spec1.setContent(R.id.linearLayout);
    spec1.setIndicator("Appinapps");

//افزودن تب ۲

    TabHost.TabSpec spec2=tabHost.newTabSpec("TAB 2");
    spec2.setContent(R.id.linearLayout2);
    spec2.setIndicator("google");

//افزودن تب ۳
    TabHost.TabSpec spec3=tabHost.newTabSpec("TAB 3");
    spec3.setContent(R.id.linearLayout3);
    spec3.setIndicator("piero");

//    افزودن تب ها
    tabHost.addTab(spec1);
    tabHost.addTab(spec2);
    tabHost.addTab(spec3);

  }

}

 

واکنون برنامه شما آمادست.

 

اسکرول شدن محتوا در تب هاست

به منظور اسکرول شدن کافی است از Scrollview در Linearlayout استفاده نمایید به تزتیب زیر.

        <LinearLayout
          android:id="@+id/linearLayout3"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:orientation="vertical">

          <ScrollView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">
            <TextView
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="match_parent"
              android:text="@string/formul"
              android:background="@color/menu4"
              />
          </ScrollView>
        </LinearLayout>

 

پیشنهاد پیرو برای شما :   قیمت دلار در php

در واقع کد شما می شود :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@drawable/listbackground"
  android:weightSum="1"
  android:layoutDirection="rtl"
  >
  <RelativeLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp"
    android:background="@color/menu6"

    >
  <TextView
    android:textStyle="bold"
    android:id="@+id/emkanattitle"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:text="@string/formulmenu1"
    android:gravity="center"
    android:textColor="@color/menutext1"
    android:textSize="25dp"
    android:drawableLeft="@drawable/icon7"
    android:paddingLeft="10dp"
    />


  </RelativeLayout>

  <TabHost
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/tabHost"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_weight="0.03">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:orientation="vertical">

      <TabWidget
        android:id="@android:id/tabs"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"></TabWidget>

      <FrameLayout
        android:id="@android:id/tabcontent"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <LinearLayout
          android:id="@+id/linearLayout"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:orientation="vertical">
          <ScrollView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">
            <TextView
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="match_parent"
              android:text="@string/formul"
              android:background="@color/menu4"
              />
          </ScrollView>


        </LinearLayout>

        <LinearLayout
          android:id="@+id/linearLayout2"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:orientation="vertical">
          <ScrollView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">
            <TextView
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="match_parent"
              android:text="@string/formul"
              android:background="@color/menu4"
              />
          </ScrollView>
        </LinearLayout>

        <LinearLayout
          android:id="@+id/linearLayout3"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:orientation="vertical">

          <ScrollView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent">
            <TextView
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="match_parent"
              android:text="@string/formul"
              android:background="@color/menu4"
              />
          </ScrollView>
        </LinearLayout>
       </FrameLayout>
    </LinearLayout>
  </TabHost>


</LinearLayout>

 

حساس شدن به تاچ در آموزش ساخت تب در اندروید

با این کار ساده جلوه بسیار زیادی به برنامه تان می دهید . کاربر شما با عملیات swip می تواند بین تبها انتقال پیدا کند به طور عامیانه با دست کشیدن رو صفحه تبها عوض می شود.

برای این منظور فقط کافی است کد زیر را اضافه کنید.

//  تغییر در هنگامی که تاچی اتفاق میفتد
  @Override
  public boolean onTouchEvent(MotionEvent touchevent) {
    switch (touchevent.getAction()) {
      // when user first touches the screen to swap
      case MotionEvent.ACTION_DOWN: {
        lastX = touchevent.getX();
//        دریافت آخرین جایگاه تاچ
        break;
      }
      case MotionEvent.ACTION_UP: {
        float currentX = touchevent.getX();

        // if left to right swipe on screen
        if (lastX < currentX) {

          switchTabs(false);
        }

        // if right to left swipe on screen
        if (lastX > currentX) {
          switchTabs(true);
        }

        break;
      }
    }
    return false;
  }
//تابع انتقال بین تبها
  public void switchTabs(boolean direction) {
    if (direction) // true = move left
    {
      if (tabHost.getCurrentTab() == 0)
        tabHost.setCurrentTab(tabHost.getTabWidget().getTabCount() - 1);
      else
        tabHost.setCurrentTab(tabHost.getCurrentTab() - 1);
    } else
    // move right
    {
      if (tabHost.getCurrentTab() != (tabHost.getTabWidget()
          .getTabCount() - 1))
        tabHost.setCurrentTab(tabHost.getCurrentTab() + 1);
      else
        tabHost.setCurrentTab(0);
    }
  }

 

پیشنهاد پیرو برای شما :   آموزش گیت (۱) - تاریخچه ، نصب و راه اندازی GIT

و در نهایت :

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.MotionEvent;
import android.widget.TabHost;

/**
 * Created by piero on 10/27/16.
 */
public class formul1 extends Activity {

TabHost tabHost;
  float lastX;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    // TODO Auto-generated method stub
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.formule1);

    //معرفی تب هاست
    tabHost = (TabHost) findViewById(R.id.tabHost);
    tabHost.setup();


//افزودن تب ۱
    TabHost.TabSpec spec1=tabHost.newTabSpec("TAB 1");
    spec1.setContent(R.id.linearLayout);
    spec1.setIndicator("Appinapps");

//افزودن تب ۲

    TabHost.TabSpec spec2=tabHost.newTabSpec("TAB 2");
    spec2.setContent(R.id.linearLayout2);
    spec2.setIndicator("google");

//افزودن تب ۳
    TabHost.TabSpec spec3=tabHost.newTabSpec("TAB 3");
    spec3.setContent(R.id.linearLayout3);
    spec3.setIndicator("piero");

//    افزودن تب ها
    tabHost.addTab(spec1);
    tabHost.addTab(spec2);
    tabHost.addTab(spec3);

  }

//  تغییر در هنگامی که تاچی اتفاق میفتد
  @Override
  public boolean onTouchEvent(MotionEvent touchevent) {
    switch (touchevent.getAction()) {
      // when user first touches the screen to swap
      case MotionEvent.ACTION_DOWN: {
        lastX = touchevent.getX();
//        دریافت آخرین جایگاه تاچ
        break;
      }
      case MotionEvent.ACTION_UP: {
        float currentX = touchevent.getX();

        // if left to right swipe on screen
        if (lastX < currentX) {

          switchTabs(false);
        }

        // if right to left swipe on screen
        if (lastX > currentX) {
          switchTabs(true);
        }

        break;
      }
    }
    return false;
  }
//تابع انتقال بین تبها
  public void switchTabs(boolean direction) {
    if (direction) // true = move left
    {
      if (tabHost.getCurrentTab() == 0)
        tabHost.setCurrentTab(tabHost.getTabWidget().getTabCount() - 1);
      else
        tabHost.setCurrentTab(tabHost.getCurrentTab() - 1);
    } else
    // move right
    {
      if (tabHost.getCurrentTab() != (tabHost.getTabWidget()
          .getTabCount() - 1))
        tabHost.setCurrentTab(tabHost.getCurrentTab() + 1);
      else
        tabHost.setCurrentTab(0);
    }
  }
}

آموزش ساخت تب در اندروید

مدیر پیرو

مدیر پیرو

نظرتان را بیان نمایید

عضویت در خبر نامه