داکر در لاراول ۸ – نصب لاراول ۸

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

آموزش داکر در لاراول ۸ – نصب لاراول ۸

نصب لاراول ۸ بوسیله داکر ، در نسخه های قبلی نیاز بود داکر را به صورت جداگانه در لاراول تنظیم شود ولی بعد از افزوده شدن کتابخانه sail نصب و مدیریت داکر و docker-compose بسیار راحت شده است .

نصب لاراول 8 بوسیله داکر

نصب داکر 

به منظور نصب داکر می توانید به آدرس نصب داکر  در سیستم عاملهای مختلف بپردازید ولی از طریق کد های زیر می توانید داکر را در سیستم عامل محبوب لینوکس ubuntu دانلود و نصب نمایید :

 

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc


sudo apt-get update
 sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release


 curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg


echo \
 "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null


sudo apt-get update
 sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

sudo docker run hello-world


در دستور آخر شما یک داکر نمونه اجرا می نمایید که در صورتی که خطایی نداشته باشید می توانید ببینید که داکر اجرا شده است ویک container به نام hello-world به سیستم اضافه شده است.


نصب لاراول ۸

به منظور نصب لاراول از دستور زیر استفاده نمایید  curl -s https://laravel.build/example-app | bash

در این دستور example-app نام پروژه می باشد که به دلخواه خودتان می توانید تغییر دهید.

بعد از اتمام  دستورات زیر را اجرا نمایید

cd example-app

./vendor/bin/sail up

 

هم اکنون برای اجرا برروی http://localhost:8383 بزنید.

تبریک شما موفق شدید و لاراول را بوسیه داکر نصب نموده اید . در ادامه می پردازیم به کامندهای معروف لاراول sail

به منظور کوتاه سازی می توانید دستور زیر را در فایل .bashrc یوزر خود بگزارید و زین پس با دستور sail به آن دست بیابید:

alias sail='[ -f sail ] && bash sail || bash vendor/bin/sail'

sail artisan 

با استفاده از دستور بالا می توانید به کلیه دستور های artisan دست بیابید 

پیشنهاد پیرو برای شما :   jsx در react

sail root-shell

این دستور یکی از دستور های کاربردی می باشد که دقیقا تمامی کارها همانند روال عادی اجرا می شود ولی با این تفاوت که شما یک دسترسی مدیریتی دارید بنابراین می توانید همه چیز نصب نمایید و تمامی فایلها را مجوزشان عوض نمایید بطور مثال می توانید با دستور زیر برنامه های مد نظر جاوا اسکریپتی را نصب نمایید 

npm i 

sail npm

با این دستور می توانید به کتابخانه npm دست پیدا کنید لازم به ذکر است برای نصب کتابخانه جدید باید با دستور sail root-shell ابتدا وارد شوید زین پس اقدام به نصب نمایید زیرا نیاز به دسترسی root دارید

 

به منظور مشاهده کامل دستورات کامل sail به مستندات وب سایت رسمی لاراول مراجعه نمایید .

همچنین پیشنهاد می شود مجموعه آموزش حرفه ای لاراول را مشاهده نمایید 

مدیر پیرو

مدیر پیرو

نظرتان را بیان نمایید

عضویت در خبر نامه