نحوه غیر فعال سازی تولبار بالا در ورد پرس بعد از ورود

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

نحوه غیر فعال سازی تولبار بالا در ورد پرس بعد از ورود

نحوه غیر فعال سازی تولبار بالا در ورد پرس بعد از ورود (نوار مشکی رنگ که یک سری امکانات می دهد به کاربر که در قسمت بالا می باشد ) کافی است تکه کد زید را در فایل functions.php در قالب خود بگزارید ترجیحا در انتهای آن بگزارید:

مثلا در آدرس زیر:

wp-content\themes\athena

add_action('after_setup_theme', 'remove_admin_bar');

function remove_admin_bar() {
if (!current_user_can('administrator') && !is_admin()) {
  show_admin_bar(false);
}
}

توضیح کد :

  1. ابتدا اجرای تابع را در دستور العمل برنامه اضافه می کند.
  2. در گام بعدی بررسی می کند اگر مدیر کل نبودید : نمایش نوار مشکی رنگ را غیر فعال می کند.

 

پیشنهاد پیرو برای شما :   کنترلرها (Controllers) در کد ایگنایتر
مدیر پیرو

مدیر پیرو

نظرتان را بیان نمایید

عضویت در خبر نامه