نحوه ساخت هلپر در لاراول

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

هلپر ها در لاراول

هلپر های به منظور ساخت متدهای عمومی استفاده می شود . در واقع شما با ساخت متد در هلپرها امکان اسفاده آن در همه جا را دارید .

از این گونه متده برای کارهای سبک و پر استفاده می باشد، توجه داشته باشید گارهای سنگین را با این گونه متدها انجام نمی دهند کارهایی مثل چاپ قیمت و یا چاپ تاریخ ، تبدیلات و … از این گونه متدها استفاده می شود .

Laravel Helpers

به منظور ساخت هلپر نیاز است ایتدا یک فولدر به نام Helpers درون پوشته اصلی app بسازید و یک فایل به نام زیر درون آن بسازید main_helper.php توجه داشته باشدی این اسامی دلخواه می باشد .

در مرحله بعد فایل را به auto_load در فایل composer.json معرفی می کنیم به صورت زیر :

"autoload": {
  "files": [
    "app/Helpers/main_helper.php"
  ],
  "classmap": [
    "database/seeds",
    "database/factories"
  ],
  "psr-4": {
    "App\\": "app/"
  }
},

و در گام بعدی فایل composer را با استفاده از دستور زیر اتولاد می نماییم .

composer dump-autoload

اکنون تمامی متدهای در فایل مورد نظر به طور مثال متدهای زیر در همه برنامه قابل استفاده می باشد :

<?php
 
if (!function_exists('human_file_size')) {
  /**
   * Returns a human readable file size
   *
   * @param integer $bytes
   * Bytes contains the size of the bytes to convert
   *
   * @param integer $decimals
   * Number of decimal places to be returned
   *
   * @return string a string in human readable format
   *
   * */
  function human_file_size($bytes, $decimals = 2)
  {
    $sz = 'BKMGTPE';
    $factor = (int)floor((strlen($bytes) - 1) / 3);
    return sprintf("%.{$decimals}f", $bytes / pow(1024, $factor)) . $sz[$factor];
 
  }
}
 
if (!function_exists('in_arrayi')) {
 
  /**
   * Checks if a value exists in an array in a case-insensitive manner
   *
   * @param mixed $needle
   * The searched value
   *
   * @param $haystack
   * The array
   *
   * @param bool $strict [optional]
   * If set to true type of needle will also be matched
   *
   * @return bool true if needle is found in the array,
   * false otherwise
   */
  function in_arrayi($needle, $haystack, $strict = false)
  {
    return in_array(strtolower($needle), array_map('strtolower', $haystack), $strict);
  }
}

 

پیشنهاد پیرو برای شما :   کمک کننده (Helper)در کد ایگنایتر

 

 

مدیر پیرو

مدیر پیرو

نظرتان را بیان نمایید

عضویت در خبر نامه