بازکردن intent در کاتلین

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
آموزش کاتلین

یکی از قابلیتهای مهم در برنامه نویسی اندروید حرکت بین intent ها و  activity ها می باشد که خیلی مهم می باشد به منظور بازکردن intent نیاز است ابتدا آن را تعریف بنماییم .

 val intent= Intent(this,BottomMenu::class.java)

پس از تعریف intent می توانید آنها را باز نمایید ولی قبل از آن می توانید یک سری عملیات انجام دهید به کدهای زیر توجه نمایید .

 

بازکرد ساده intent

 val intent= Intent(this,BottomMenu::class.java)
      startActivity(intent)

با استفاده از کد بالا intent را به راحتی باز می کنیم و با زدن دکمه back می توانیم آن را ببندیم.

بازکزدن intent به همراه پاک کردن سابقه

 val intent= Intent(this,BottomMenu::class.java)
        intent.flags = Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK or Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK
      startActivity(intent)

با استفاده از کد بالا Intent را باز می کنیم ولی با زدن دکمه back به intnt قبلی  بر نمی گردد و خروج پیدا می کند این کد مناسب برای intent های قبلی از intent اصلی می باشد که پس از زدن دکمه back بتوانیم خروج شویم حتی با مقاله زیر می توانید با دوبار کلیک کردن بر روی back خارج شوید . توجه نمایید این کد را برروی activity قرار دهید که با استفده از کد بالا باز شده باشد .

پیشنهاد پیرو برای شما :   دابل کلیک جهت خروج در کاتلین

در مقالات آینده می پردازیم به ارسال و دریافت اطلاعات به activity ها در اندروید.

مدیر پیرو

مدیر پیرو

نظرتان را بیان نمایید

عضویت در خبر نامه