انیمیشن در اندروید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

آموزش انیمیشن در اندروید استادیو

انیمیشن عملیاتهای حرکتی و تغییرات ظاهری را انجام می دهد

انیمیشن در اندروید  به راه های مختلفی انجام میشود یکی از ساده ترین و کاربردی ترین آنها tween می باشد که در این مقاله به آن می پردازیم.

Tween Animation

انیمیشن در اندروید پارامتر هایی مثل زمان شروع ، زمان پایان ، مدت زمان ، نوع عملیات و سایر موارد را می گیرد ، اندروید این ویژگی ها را در کلاس Animation فراهم می آورد.

با استفاده از متد loadAnimation() ما انیمیشنها را فراخوانی می کنیم.

Animation animation = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), 
  R.anim.myanimation);

توجه داشته باشید متد دوم نام فایل انیمیشن می باشد که درون پوشه anim که زیر شاخه res است ایجاد می کنیم و  قرار می دهیم .

متدهای انیمیشن در اندروید و کاربرد آنها

ردیف

نام متد

شرح

۱start()شروع انیمیشن
۲setDuration(long duration)تنظیم مدت زمان انیمیشن
۳getDuration()متدی مه مدت زمان را بر اساس متد بالا بر می گرداند
۴end()پایان انیمیشن
۵cancel()کنسل کردن انیمیشن

برای اجرای انیمیشن فقط کافی است شی خود را با متد startAnimation() صدا بزنیم.

ImageView image1 = (ImageView)findViewById(R.id.imageView1);
image.startAnimation(animation);

مثال انیمیشن در اندروید

در این مثال به صورت گام به گام یک مثال کاربردی از انیمیشن در اندروید می پردازیم.

مرحله

توضیح

۱ ساخت پروژه ای به نام My Application با اسم پکیج com.example.sairamkrishna.myapplication
۲ ویرایش src/MainActivity.java به منظور اضافه کردن کدهای انیمیشن
۳ ویرایش res/layout/activity_main.xml به منظور اضافه کردن ظاهر دلخواه
۴ ساخت یک پوشه جدید به نامanim در res به منظور معرفی انیمیشنهاres/anim
۵ کلیک راست برروی anim و ساخت Android XML file
۶ ساخت فایل به نام myanimation.xml جهت الگوی انیمیشن
۷ در نهایت اجرا و تست
پیشنهاد پیرو برای شما :   نحوه غیر فعال سازی تولبار بالا در ورد پرس بعد از ورود

 

کدها ی انیمیشن در اندروید

MainActivity.java

package com.example.sairamkrishna.myapplication;


import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
  }
  
  public void clockwise(View view){
   ImageView image = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);
   Animation animation = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), 
     R.anim.myanimation);
   image.startAnimation(animation);
  }
  
  public void zoom(View view){
   ImageView image = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);
   Animation animation1 = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), 
     R.anim.clockwise);
   image.startAnimation(animation1);
  }
  
  public void fade(View view){
   ImageView image = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);
   Animation animation1 = 
     AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), 
      R.anim.fade);
   image.startAnimation(animation1);
  }
  
  public void blink(View view){
   ImageView image = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);
   Animation animation1 = 
     AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), 
      R.anim.blink);
   image.startAnimation(animation1);
  }
  
  public void move(View view){
   ImageView image = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);
   Animation animation1 = 
     AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.move);
   image.startAnimation(animation1);
  }
  
  public void slide(View view){
   ImageView image = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);
   Animation animation1 = 
     AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.slide);
   image.startAnimation(animation1);
  }
}

 

res/layout/activity_main.xml

<RelativeLayout 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" 
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">
  
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Alert Dialog"
   android:id="@+id/textView"
   android:textSize="35dp"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
  <TextView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Tutorialspoint"
   android:id="@+id/textView2"
   android:textColor="#ff3eff0f"
   android:textSize="35dp"
   android:layout_below="@+id/textView"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
  <ImageView
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/imageView"
   android:src="@drawable/abc"
   android:layout_below="@+id/textView2"
   android:layout_alignRight="@+id/textView2"
   android:layout_alignEnd="@+id/textView2"
   android:layout_alignLeft="@+id/textView"
   android:layout_alignStart="@+id/textView"/>
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="zoom"
   android:id="@+id/button"
   android:layout_below="@+id/imageView"
   android:layout_alignParentLeft="true"
   android:layout_alignParentStart="true"
   android:layout_marginTop="40dp"
   android:onClick="clockwise"/>
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="clockwise"
   android:id="@+id/button2"
   android:layout_alignTop="@+id/button"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:onClick="zoom"/>
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="fade"
   android:id="@+id/button3"
   android:layout_alignTop="@+id/button2"
   android:layout_alignParentRight="true"
   android:layout_alignParentEnd="true"
   android:onClick="fade"/>
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="blink"
   android:onClick="blink"
   android:id="@+id/button4"
   android:layout_below="@+id/button"
   android:layout_alignParentLeft="true"
   android:layout_alignParentStart="true" />
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="move"
   android:onClick="move"
   android:id="@+id/button5"
   android:layout_below="@+id/button2"
   android:layout_alignRight="@+id/button2"
   android:layout_alignEnd="@+id/button2"
   android:layout_alignLeft="@+id/button2"
   android:layout_alignStart="@+id/button2" />
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="slide"
   android:onClick="slide"
   android:id="@+id/button6"
   android:layout_below="@+id/button3"
   android:layout_toRightOf="@+id/textView"
   android:layout_toEndOf="@+id/textView" />
   
</RelativeLayout>

 

res/anim/myanimation.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <scale xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:fromXScale="0.5"
   android:toXScale="3.0"
   android:fromYScale="0.5"
   android:toYScale="3.0"
   android:duration="5000"
   android:pivotX="50%"
   android:pivotY="50%" >
  </scale>
  
  <scale xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:startOffset="5000"
   android:fromXScale="3.0"
   android:toXScale="0.5"
   android:fromYScale="3.0"
   android:toYScale="0.5"
   android:duration="5000"
   android:pivotX="50%"
   android:pivotY="50%" >
  </scale>
  
</set>

 انمیشن حالت ساعت

res/anim/clockwise.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:fromDegrees="0"
   android:toDegrees="360"
   android:pivotX="50%"
   android:pivotY="50%"
   android:duration="5000" >
  </rotate>
  
  <rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:startOffset="5000"
   android:fromDegrees="360"
   android:toDegrees="0"
   android:pivotX="50%"
   android:pivotY="50%"
   android:duration="5000" >
  </rotate>
  
</set>

  انمیشن مات شونده

پیشنهاد پیرو برای شما :   کد پرسش خروج برای اندروید

res/anim/fade.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:interpolator="@android:anim/accelerate_interpolator" >
  
  <alpha
   android:fromAlpha="0"
   android:toAlpha="1" 
   android:duration="2000" >
  </alpha>
  
  <alpha
   android:startOffset="2000"
   android:fromAlpha="1"
   android:toAlpha="0" 
   android:duration="2000" >
  </alpha>  

</set>

انیمیشن چشمک زن
res/anim/blink.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <alpha android:fromAlpha="0.0"
   android:toAlpha="1.0"
   android:interpolator="@android:anim/accelerate_interpolator"
   android:duration="600"
   android:repeatMode="reverse"
   android:repeatCount="infinite"/>
</set>

انیمیشن حرکت

res/anim/move.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
  android:fillAfter="true">
  
  <translate
   android:fromXDelta="0%p"
   android:toXDelta="75%p"
   android:duration="800" />
</set>

انیمیشن اسلاید

res/anim/slide.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true" >
  
  <scale
   android:duration="500"
   android:fromXScale="1.0"
   android:fromYScale="1.0"
   android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
   android:toXScale="1.0"
   android:toYScale="0.0" />
</set>

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.sairamkrishna.myapplication" >

  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@drawable/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   
   <activity
     android:name="com.example.animation.MainActivity"
     android:label="@string/app_name" >
   
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
   
   </activity>
  
  </application>
</manifest>

واکنون نوبت به اجرای برنامه می باشد.

 

با تشکر از اینکه وقتتون را در اختیار ما گزاشتید.

منبع:https://www.tutorialspoint.com

مدیر پیرو

مدیر پیرو

نظرتان را بیان نمایید

عضویت در خبر نامه